نقض ضمانت مهاجرت

برای دارندگان اقامت دائمی که کفیلشان (sponsor) دیگر از آنها پشتیبانی نمی‌کند و به پول و کمکهای دیگر نیاز دارند

Sponsorship Breakdown

Sponsorship Breakdown is for permanent residents who need help when the person sponsoring them in Canada is no longer supporting them, and they are unable to support themselves. It explains what happens when a sponsorship breaks down, and how to apply for social assistance (welfare). There is also a resource section listing community groups and other help.