ਬੀ ਸੀ ਵਿਚ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ

ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਸੌਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਬਾਰੇ ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

Family Law in BC: Quick Reference Tool

This set of postcards introduces the reader to the basics of family law. Each card covers one legal aspect of separation, such as:

  • which laws apply,
  • how couples can reach agreements, and
  • how to deal with issues involving children and money.

The easy-to-understand information and visuals point readers toward next steps and further resources.